Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: SYSTÉMOV RIADENIA
Späť na domovskú stránku

SYSTÉMOV RIADENIA

Politika skupiny POLYECO INDUSTRIE - M.P.B. Srl pozostáva z:     
  • identifikovať skutočné potreby zákazníka a navrhnúť najvhodnejšie riešenia s cieľom zlepšiť    výkonnosť ponúkaných služieb zabezpečením očakávaných požiadaviek;
  • zaručiť profesionalitu, dostupnosť a rýchlosť pri poskytovaní služieb;
  • zaručiť rešpekt voči jednotlivcovi a komunite, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia;
  • monitorovanie a neustále zlepšovanie kvalitatívnej, environmentálnej a zdravotno-bezpečnostnej výkonnosti svojich zariadení, činností a služieb;
  • kontrola dodržiavania povinnej legislatívy;
  • dosiahnuť úplnú spokojnosť zákazníka poskytovaním produktov a služieb s pridanou hodnotou vždy, keď je to možné; 
  • Integrácia prostredia, kvality a bezpečnosti vo všetkých procesoch riadenia spoločnosti.
 
       
Aby sme dosiahli vyššie uvedené, naše každodenné aktivity sa zameriavajú na:
 
-  hodnotu pracovníka ako cenného zdroja pre organizáciu;
-  hodnota profesionalizmu ako nevyhnutného nástroja každodenných činností;
-  hodnota závažnosti a transparentnosti ako usmernenia k ich práci;
-  hodnota kvality, ako primárnej metódy na realizáciu našich služieb;
- hodnota dodržiavania a úplného presadzovania povinných a dobrovoľných
  regulačných požiadaviek.
INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. Srl sa zaviazala znižovať vplyv na životné prostredie. Činnosti spojené s realizáciou výrobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na životné prostredie, musia byť neustále monitorované s cieľom kontrolovať a zmierňovať spôsobené environmentálne vplyvy. Zlepšovacie ciele sa musia zamerať na postupné znižovanie environmentálnych vplyvov, ako je zníženie produkovaného odpadu, obmedzenie využívania zdrojov, obmedzenie používania nebezpečných látok a energetických zdrojov.
INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. Srl považuje ochranu integrity, zdravia a blaho svojich zamestnancov za absolútnu prioritu integrovanú vo všetkých svojich činnostiach, a to aj nad rámec minimálnej požiadavky dodržiavania predpisov na predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania; celá organizácia je orientovaná na dosiahnutie tohto cieľa sprístupnením potrebných zdrojov.
 
INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. Srl uznáva dôležitosť implementácie tejto politiky riadením jej činností prostredníctvom motivácie, zapojenia, odbornej prípravy a zodpovednosti všetkých jej ľudských zdrojov, ktoré sledujú cieľ neustáleho zlepšovania.
 
Manažment a spolupracovníci spoločnosti INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. Srl plne objímajú filozofiu spoločnosti s cieľom plne demonštrovať tieto princípy pre klientské spoločnosti a pre komunitu vo všeobecnosti.

                                                                                                                    Právny  zástupca
                                                                                                 Tonelli Luigi