ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση
Πίσω στο σπίτι


Αποστράγγιση


Η τεχνητή αποστράγγιση γίνεται από ένα πυκνό δίκτυο υπόγειων διάτρητων αγωγών που ονομάζονται στραγγιστήρια. Οι αγωγοί θάβονται στο έδαφος με διαφορετική διαπερατότητα για να συλλέξουν και να αποβάλουν το υπερβολικό νερό. Με αυτό το σύστημα αποφεύγεται η αλλαγή του επιφανειακού αναγλύφου.

Η αποστράγγιση είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα όπου οι διεισδύσεις ύδατος μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες και στα τεχνικά έργα.
Για να κατασκευαστεί ένα σωστό δίκτυο αποστράγγισης είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι υπόγειες διεισδύσεις ύδατος.

Συχνά είναι απαραίτητο να γίνει έρευνα της επιφανειακής και της υπόγειας υδρολογίας με τη βοήθεια μετεωρολογικών, υδρομετρικών δεδομένων.
Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους, τον συντελεστή διαπερατότητας και το βάθος του πρώτου αδιαπέραστου στρώματος.

Σειρά προϊόντων Αποστράγγιση