Novinky a Udalosti

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

02/10/2012 - POLIECO MEDZINÁRODNE ZAMERANÁ FIRMA

Časopis EST zverejnil článok o činnosti medzinárodnej spoločnosti Polieco Group
Cesta: Káblové chráničky | Technika ukladania
Späť na domovskú stránku


Technika ukladania


Klasifikácia výkopových rýh

Pri inštalácii chráničiek do výkopovej ryhy je veľmi dôležitou operáciou stanovenie typu výkopovej ryhy. Voľba výkopu závisí od typu zeme, z ktorého zase vieme vyčítať, ako bude zemina mechanicky pôsobiť na chráničku.
Klasifikácia výkopových rýh sa môže vykonávať na základe geometrických rozmerov (hĺbky H a šírky B výkopovej ryhy) alebo podľa priemeru chráničky, ktorú mienime položiť. (tabuľka "typy výkopov").

Týmito dvomi metódami je možné určiť bežný typ výkopových rýh určených pre ukladanie chráničiek, akými sú úzke výkopové ryhy, široké alebo nekonečne dlhé (typické pre výkopové ryhy v navážke).
V nasledovnej tabuľke je uvedená šírka výkopovej ryhy B v závislosti od priemeru chráničky DN alebo od dĺžky H pre každý typ výkopovej ryhy.

Tabuľka “typy výkopov”
Typ výkopu B
Úzka výkopová ryha = 3 DN < H/2
Široká výkopová ryha > 3 DN < H/2
  < 10 DN < H/2
Nekonečná výkopová ryha = 10 DN = H/2
  Legenda:

DN = nominálny priemer rúry
B = šírka výkopovej ryhy odmeraná od hornej nulovej čiary rúry.
H = výška krytia zásypu odmeraná od hornej nulovej čiary rúry.

Šírka výkopovej ryhy
Šírka výkopovej ryhy závisí od hĺbky pokládky a od priemeru káblovej chráničky a musí umožňovať dobrú úpravu dna výkopu, pospájanie spojovacích tvaroviek a samozrejme pohodlný pohyb pre montérov. V každom prípade platí pravidlo, že čím je výkopová ryha užšia, tým je funkčnejšia. V prípade, ak je potrebné uložiť viacej potrubí do výkopu, vtedy jeho šírka musí byť takej veľkosti, aby sa doň zmestili všetky plánované potrubia a aby výkop bolo možné v prípade potreby vybaviť aj dištančnými prvkami tzv. držiakmi.

Dno výkopovej ryhy
Dno výkopovej ryhy- tiež lôžko (podsyp) - je vyhotovené z nového zásypového materiálu. Spravidla sa jedná o piesok, tak aby sa zaručila nepretržitá oporná plocha pre chráničku. V prípade chráničky Polieco, ktorá je odolná voči mechanickému namáhaniu, nie je potrebné ešte inak upravovať lôžko ako napríklad betónovými vrstvami a pod.
Je však potrebné do ryhy po celej trase výkopu dopredu naprojektovať širšie miesta, kvôli spájaniu kotúčov alebo tyčí a vytvoreniu tak distribučnej potrubnej siete.

Lôžko uloženia a bočný zásyp

Lôžko uloženia, ak je to nutné, sa musí vyhotoviť ešte pred kompletnou konsolidáciou dna výkopovej ryhy. Ako materiál pre tento účel sa má používať piesok, zmiešaný piesok a štrk alebo štrk s kamennou drťou s priemerom 10 až 15mm. Lôžko uloženia má byť starostlivo zhutnené tak, aby sa rovnomerne rozložili záťaže po celej dĺžke potrubia. Bočný zásyp okolo rúry sa musí vykonávať kvalitne s najlepšie stlačiteľným materiálom, akým je napríklad piesok. Nesmú sa pre tento účel používať materiály organického pôvodu, s obsahom rašeliny, bahnisté, ílovité, nakoľko obsahujú veľké množstvo vody, ktorá zabraňuje ich zhutneniu.

VÝKOPOVÁ RYHA

Úzka výkopová ryha
Pokládka chráničky do úzkej výkopovej ryhy sa považuje za najlepšiu voľbu, nakoľko časť zaťaženia nad rúrou sa rozloží na steny výkopu.
Tento typ výkopovej ryhy sa má podľa možnosti používať čo najčastejšie, ak to zloženie terénu umožňuje.

Široká výkopová ryha
Široká výkopová ryha sa využíva vtedy, keď je terén zložený prevažne zo štrku a z piesku. Zaťaženie, ktoré pôsobí na rúru, je väčšie ako v prípade pokládky do úzkej výkopovej ryhy, nakoľko sa už nerozloží na okolité steny výkopu, preto odporúčame, aby sa z bezpečnostných dôvodov vo fáze plánovania celej siete vychádzalo z tejto hypotézy.

Šírka výkopovej ryhy
Šírka výkopovej ryhy závisí od hĺbky pokládky a od priemeru káblovej chráničky a musí umožňovať dobrú úpravu dna výkopu, pospájanie spojovacích tvaroviek a samozrejme pohodlný pohyb pre montérov. V každom prípade platí pravidlo, že čím je výkopová ryha užšia, tým je funkčnejšia. V prípade, ak je potrebné uložiť viacej potrubí do výkopu, vtedy jeho šírka musí byť takej veľkosti, aby sa doň zmestili všetky plánované potrubia a aby výkop bolo možné v prípade potreby vybaviť aj dištančnými prvkami tzv. držiakmi.

Dno výkopovej ryhy
Dno výkopovej ryhy- tiež lôžko (podsyp) - je vyhotovené z nového zásypového materiálu. Spravidla sa jedná o piesok, tak aby sa zaručila nepretržitá oporná plocha pre chráničku. V prípade chráničky Polieco, ktorá je odolná voči mechanickému namáhaniu, nie je potrebné ešte inak upravovať lôžko ako napríklad betónovými vrstvami a pod.
Je však potrebné do ryhy po celej trase výkopu dopredu naprojektovať širšie miesta, kvôli spájaniu kotúčov alebo tyčí a vytvoreniu tak distribučnej potrubnej siete.

Lôžko uloženia a bočný zásyp

Lôžko uloženia, ak je to nutné, sa musí vyhotoviť ešte pred kompletnou konsolidáciou dna výkopovej ryhy. Ako materiál pre tento účel sa má používať piesok, zmiešaný piesok a štrk alebo štrk s kamennou drťou s priemerom 10 až 15mm. Lôžko uloženia má byť starostlivo zhutnené tak, aby sa rovnomerne rozložili záťaže po celej dĺžke potrubia. Bočný zásyp okolo rúry sa musí vykonávať kvalitne s najlepšie stlačiteľným materiálom, akým je napríklad piesok. Nesmú sa pre tento účel používať materiály organického pôvodu, s obsahom rašeliny, bahnisté, ílovité, nakoľko obsahujú veľké množstvo vody, ktorá zabraňuje ich zhutneniu.

ZÁSYP VÝKOPOVEJ RYHY

Zásyp je veľmi dôležitou operáciou pre všetky typy výkopových rýh. Táto činnosť sa musí realizovať správnym spôsobom, aby sa zaručilo dokonalé vzájomné pôsobenie medzi chráničkou a terénom tak, aby chránička mohla čeliť deformáciám terénu spôsobených jednak usadzovaním zásypového materiálu ako aj zaťažením nad výkopom.
Správny spôsob zrealizovania systému spolupôsobenia chráničky a terénu je ten, keď sa zasypávanie výkopu vykonáva po jednotlivých vrstvách tak, ako to znázorňuje obrázok.

Prvá vrstva je zložená z bočného obsypu chráničky, až kým sa nezakryje referenčná nulová čiara vrchného oblúka, pričom sa používa ten istý materiál, ktorý bol použitý na vytvorenie lôžka. Zhutnenie sa vykonáva iba po bokoch chráničky.

Druhá vrstva je približne vysoká 15-20 cm a skladá sa tiež z rovnakého lôžkového materiálu a musí sa zhutňovať iba po bokoch chráničky nikdy zvisle nad ňou. Týmto spôsobom sa zabráni zbytočnému pôsobeniu dynamického zaťaženia. Na ďalšie vrstvy približne 30 cm vysoké sa používa materiál pochádzajúci z výkopu, z ktorého sa odstraňujú kamene s priemerom väčším ako 5cm, ako aj všetky rastlinné zvyšky.
Zhutnenie jednotlivých vrstiev sa musí vykonávať s maximálnou pozornosťou a dbať na to, aby boli odstránené ťažko stlačiteľné materiály. Nakoniec po ukončení zásypu je nutné nechať miesto pre uloženie poslednej rastlinnej vrstvy.