Novinky a Udalosti

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

02/10/2012 - POLIECO MEDZINÁRODNE ZAMERANÁ FIRMA

Časopis EST zverejnil článok o činnosti medzinárodnej spoločnosti Polieco Group
Cesta: Káblové chráničky | Fyzické a mechanické vlastnosti
Späť na domovskú stránku


Fyzické a mechanické vlastnosti


Vysokohustotný polyetylén je biela, priehľadná termoplastická živica.
Pri normálnej teplote prostredia sa jeho hustota pohybuje medzi 0,94 ÷ 0,96 g/cm³, jeho štruktúra je na približne 60% pravidelne kryštalická: zvyšok je amorfný. Pri teplote od 125° do 135° C, v závislosti od hustoty, je polyetylén úplne beztvarý, a považuje sa za roztavený, aj keď v skutočnosti sa podobá gumenej hmote, ktorej kvapalnosť sa mení v závislosti od molekulárnej hmotnosti.
V roztavenom stave jeho hustota klesne približne na 0,80 g/cm³. Okrem toho je zaujímavé vedieť, ako sa polyetylén správa, ak naňho začnú pôsobiť chemikálie prítomné v zemi. Polyetylén, z ktorého sa vyrába chránička cavidotto POLIECO, odoláva veľkej väčšine chemických látok a rozpúšťadiel. Existuje iba málo zlúčenín, akou je dekalín a niektoré aromatické uhľovodíky alebo halogenidy, ktoré môžu pri vysokých teplotách polyetylén rozpustiť. Chemické rozpustenie polyetylénu sa môže prejaviť iba výnimočne, ak na polyetylén pôsobia silné oxidačné látky, medzi ktoré patrí kyselina dusičná dýmavá alebo kyselina siričitá dýmavá.


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Najdôležitejšie mechanické vlastnosti káblovej chráničky sú:
a) odolnosť proti stlačeniu;
b) odolnosť proti nárazom.

Prvá vlastnosť je najdôležitejšia, pretože rúra sa ukladá do zeme, kde na ňu bude pôsobiť statický tlak nahromadenej zeme. K tomuto je potrebné pripočítať aj ďašie zaťaženie spôsobené cestnou premávkou. Druhá vlastnosť je dôležitá preto, že v čase zasypávania rúry, môžu na túto padať kamene prítomné v zemine.
Z tohto dôvodu je žiadúce, aby zemina, ktorá bude pokrývať chráničku, bola zbavená kameňov s priemerom väčším než 80 až 100 mm.
Použitie polyetylénu odstránilo problém robenia skúšok pri nízkych teplotách, pretože polyetylén ani pri veľmi nízkych teplotách (-50°C) sa nestáva krehkým, napriek tomu sa skúšky musia robiť kvôli normám, ktoré boli vytvorené v časoch, keď sa chráničky vyrábali výlučne z polyvinylchlóru. (PVC).

a) Odolnosť proti stlačeniu.
Skúška odolnosti proti stlačeniu sa vykonáva podľa normy STN EN 50086-2-4/ A1. Podľa predpisov tejto normy sa vzorka káblovej chráničky dlhej 200mm stlačí medzi dve platne s minimálnymi rozmermi 100x200x15mm tak, aby sa jej vonkajší priemer zmenšil o 5%; sila, ktorá je potrebná na takýto rozsah stlačenia, musí prekročiť normou stanovenú hodnotu (450N alebo 750N).
Po ukončení skúšky vzorka káblovej chráničky nie je zaradená do triedy, ale je stanovená iba jej vhodnosť ( zhodná/nezhodná).

b) Odolnosť proti nárazom.
Klasifikovanie bude urobené na základe skúšky odolnosti voči nárazom. Odolnosť proti stlačeniu je vlastnosť, ktorá je pre chráničku dôležitá počas jej životnosti v zemi, skúška odolnosti proti nárazom slúži ako záruka neporušenosti chráničky počas jej ukladania do zeme.
Táto skúška sa vykonáva preto, aby mal montér väčšiu istotu počas montáže a ukladaní chráničky do zeme.
Na základe stanoveného postupu uvedeného v norme STN EN 50086-1 a jej verzii STN EN 50086-2-4/A1 sa na korugovanú chráničku pustí úderník, ktorý má pripevnené závažie o hmotnosti 5 kg uložené v pohyblivom vozíku. Pred skúškou sa vzorka ochladí na teplotu -5 ºC po dobu 2 hodín. Výška pádu úderníka so závažím závisí od nominálneho priemeru káblovej chráničky. (viď Tabuľku “Skúška nárazom” ).
Na konci skúšky testovaná vzorka nesmie vykazovať žiadnu trhlinu, ktorá by umožnila únik vody zvnútra vzorky a to na aspoň 9 vzorkách z 12.


  Tabuľka "Skúška nárazu"
Nominálny
priemer rúry (mm)
závažie
(Kg)
výška
(mm)
≤ 60 5 300
61 ÷ 90 5 400
91 ÷ 140 5 570
> 140 5 800