ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | Ποιότητα | και πιστοποιητικό. Γαλλία | EQS ISO 9001:2000 Feillens
Πίσω στο σπίτι

EQS ISO 9001:2000 Feillens

EURO-QUALITY SYSTEM France
5 Avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE

Organisme de certification des systemes de management de la qualité
CERTIFICAT
ISO 9001:2008

N° Certificat: 021201/418F
Nous déclarons par la présente que, sur base du dossier de certification, et suite à l'audit subi avec succès, l'organisme:

POLIECO
2, Rue de Loeze - Z.A. Feillens Sud
01570 Feillens


a été certifié à la date du
5 Mai 2009
(date de certification initiale: 18 Décembre 2002)
Conforment à la norme ISO 9001 pour une durée de trois ans dans les domaines suivants

Conception et développement de tubes on polyéthylène à parois structurées.  Production de ces tubes par extrusion.
 
et a le droit d'utiliser ce certificat dans les domaines décrits ci-avant.

Paris, le 6 Mai 2009
 
[ Κατεβάστε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf ]