ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Βίντεο
Πίσω στο σπίτι


Βίντεο


Βίντεο με τα καλύμματα φρεατίων από σύνθετο υλικό KIO
Το βίντεο και οι δοκιμές των καλυμμάτων φρεατίων ΚΙΟ, των πρώτων κσλυμμάτων από σύνθετο υλικό με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.